Zlatohosrsko - Vítejte v kraji pokladů

Webkamera Menu

O nás

Jsme příspěvková organizace města Zlaté Hory.
Naší hlavní činností je správa a rozvoj turistických cílů v regionu Zlatohorsko.
Spravujeme Zlatokopecký skanzen, Poštovní štolu a Biskupskou kupu.

 
1224
rok založení města
3668
obyvatel (2023)
397
m n. m.
85,92
km2

Historie Zlatohorska

Historie 1

Počátky osídlování zlatohorska a založení trvalé osady na místě Zlatých Hor (dříve Zuckmantel, Cukmantl) jsou nejasné. Celá tato oblast zahrnuje toky řek Bělé, Olešnice, Zlatého potoka, Opavice a Opavy, které byly zlatonosné.
Dá se proto předpokládat, že toto území mohlo být známo již dříve, než máme první písemné zmínky z počátku 13. století. Někteří historici jsou toho názoru, že zdejší naleziště zlata znali již Keltové (300 let p. n. l.), i když to archeologické nálezy zatím nepotvrzují.

Ve 12. a 13. století probíhala slovanská a následně německá kolonizace Jesenicka. Na první slovanské prospektory poukazují mnohé slovanské názvy řek i osad (řeky Bělá, Olešnice, obec Hradec, Vlčice aj.). Kolonizace byla řízena z polské strany vratislavským biskupstvím a z Moravy jejími knížaty. Pohraniční oblasti mezi těmito útvary se staly nadlouho sporným územím pro své nerostné bohatství, tj. zlato. Roku 1222 vrcholil spor o doly mezi vratislavským biskupem Vavřincem (Lorenzem) a moravským knížetem Vladislavem Jindřichem. Spor nebyl pro smrt knížete vyřešen. Biskup požádal o pomoc papeže Honoria III., který dopisem z 27.1. 1224 žádá českého krále Přemysla Otakara I. (bratra knížete) o vrácení dolů na zlato biskupovi. I když se v listě nepíše výslovně o Zlatých Horách, je to první zmínka o tomto území.

Historie 1
Historie 1
Rekonstrukce hradu
podle R. Vojkovského

Trvalou osadu zde pravděpodobně založili až němečtí horníci, kteří ovládali složitější techniku dobývání zlata ražením štol. Na ochranu dolů byl vybudován moravskými knížaty hrad Edelštejn, který byl jedním z nejmohutnějších hradů Horního Slezska. Zemská hranice mezi Slezskem a Moravou probíhala tehdy někde mezi Ondřejovicemi a Zlatými Horami. Obce Mikulovice, Hlucholazy, Konradov již patřily biskupovi. K Moravě patřilo tehdy i polské město Prudnik. První výskyt jména Cukmantl (Zlaté Hory) v listinách je z roku 1263.

13. století je obdobím bojů mezi moravskými knížaty a vratislavskými biskupy o nadvládu nad zlatohorskem. To však již okolo roku 1290 patřilo do opavského dílu Slezska, které přidělil král Přemysl Otakar II. jako úděl svému nemanželskému synovi Mikuláši I. Ten roku 1306 udělil Zlatým Horám městská privilegia. Roku 1339 musel syn Mikuláše I., Mikuláš II., odstoupit zlatohorsko králi Janu Lucemburskému. Jednalo se pravděpodobně o zlaté doly. Římský císař Karel IV. však roku 1361 vrátil Zlaté Hory i s okolím Mikuláši II. a po jeho smrti připadly roku 1367 Mikuláši III. Ten je musel pro dluhy přenechat slezskému knížeti v Olešnici, po němž převzal majetek opavský kníže Přemysl. Husitské tažení se města pravděpodobně nedotklo, jelikož 24.6. 1428 se ve Zlatých Horách setkala slezská knížata na jednání k stávající situaci. Ze Slezska byli husité vytlačeni až v roce 1436.

Historie 1
Hlavní náměstí v Cukmantlu
koncem 19. století
Historie 1
Kopec s kaplí sv. Rocha

Po smrti Přemysla Opavského došlo roku 1434 k novému dělení majetku mezi čtyři syny. Pánem Zlatých Hor se stal Mikuláš IV. Již roku 1440 ale zastavil další vlastník, kníže Václav - bratr Mikuláše IV., za 800 kop grošů hrad Edelštejn s příslušenstvím opolskému knížeti Bolkovi, přičemž si smluvně vymínil, že výnos dolů mu bude nadále náležet . V tu dobu hrad vyhořel a s ním i všechna městská privilegia. Kníže Bolko hrad roku 1455 opravil, městu udělil magdeburská práva a dolům práva jihlavská. Po smrti bezdětného Bolka převzal jeho dědictví bratr Mikuláš. Roku 1465 došlo k převzetí hradu i města českým králem Jiřím z Poděbrad. Rok 1467 byl významným mezníkem v dějinách města, protože vratislavský biskup Jošt z Rožmberka přepadl hrad Edelštejn hájený hejtmanem Janem ze Žerotína a po dobytí jej zbořil. Roku 1474 byla uzavřena dohoda o koupi a převzetí zlatohorska do držení vratislavských biskupů. Tím přešly Zlaté Hory na několik staletí pod správu vratislavského biskupství.

V počátku této doby prožily Zlaté Hory stagnaci v dolování. Teprve v biskupovi Janu Thurzovi (1506-1520) se našla osobnost, která vyvinula iniciativu pro obnovu dolování. To bylo ztrátové a biskup těžařům odpouštěl jakékoliv poplatky. Dalším podporovatelem důlního podnikání byl biskup Jakub ze Salzy (1520-1539), který dal městu jáchymovský horní řád.

Ke slávě přivedl doly jeho nástupce Balthazar z Promnitz (1540-1563). Za jeho činnosti se razily od roku 1453 mince a od Hlucholaz se začala razit Tříkrálová štola. Ta byla téměř 6 km dlouhá, stála 90 000 zlatých a byla zaplacena z vytěženého zlata. Těžilo se tzv. měkkým dolováním. Město proslavily nálezy dvou valounů zlata. První roku 1590 o váze 1,385 kg a druhý roku 1591 o váze 1,780 kg. Oba byly věnovány císaři Rudolfu II., ale nakonec se ztratily neznámo kam. V tomto období žilo ve Zlatých Horách 1400 - 1900 obyvatel v 268 staveních.

Historie 1
Historie 1
Kopec s kaplí sv. Rocha

Za třicetileté války prošla městem roku 1645 a 1646-7 drancující švédská vojska. Daleko větší pohromou byly ale čarodějnické procesy. Skutečné pronásledování začalo koncem 30. let po velkém moru, kdy byl kdekdo obviněn z travičství. Další procesy vypukly po roce 1651, kdy bylo upáleno 54 žen převážně z bohatých rodin. Nepochybně se na tom podílel jako přísedící u soudu místní rodák Jindřich František Boblig. Odhaduje se, že zde bylo celkem popraveno 85 osob.

I tak město nyní prodělávalo hospodářský vzestup. Místo hornictví nastoupilo tkalcovství. Roku 1660 pracovalo ve městě 60 tkalcovských mistrů a 200 stavů. Po krátké krizi v odbytu plátna se po roce 1700 staly Zlaté Hory opět významným vývozcem modrobílého plátna tzv. niských cích. Roku 1732 pracovalo ve městě 191 tkalců. Dne 14. 3. 1741 vpadli do města Prušáci. Město zapálili a shořelo 300 domů včetně radnice i školy. V roce 1742 zasáhla město daleko horší rána, která ovlivnila jeho život až do dnešních dnů.
Po uzavření vratislavského míru mezi pruským králem Bedřichem II. a rakouskou císařovnou Marií Terezií se staly Zlaté Hory městem na hranici, odříznutým od přirozeně spádového území Slezska.

Historie 1
Fotka pořízena začátkem 20. století na zřícenině hradu Edelstein ještě se nacházející v Rakouském slezsku, Zlaté Hory se tehdy jmenovaly Zuchtmantel
Historie 1
Pamětní deska
obětem války u kaple sv. Rocha

Další pohraniční boje v prusko-rakouských válkách 18. století probíhaly ve Zlatých Horách roku 1759 a 1779.

V hornickém podnikání se vyplácela více výroba vitriolu, než těžba zlata. Roku 1751 musel biskup Philipp Gotthard Schaffgotsch odvézt mincovní zařízeni do Vídně a roku 1752 byly městu zrušeny horní svobody. Roku 1788 bylo dolování zlata úplně zastaveno.

Vláda císaře Josefa II. přinesla na zlatohorsku další změny. Parcelací biskupských statků vznikla roku 1786 osada Skřivánkov a roku 1787 Rožmitál. Z hornického města se stalo město textilní výroby. Nejvýznamnějším tkalcovským mistrem byl Josef Münzberg, který rozšířil svou dílnu na manufakturu a roku 1811 na továrnu. Roku 1804 žilo ve městě 2954 lidí a stálo zde 459 domů. Roku 1811 mělo město 488 domů a 3069 obyvatel.

Rozhledna na Biskupské kupě

Opravdovou dominantu zlatohorského regionu je tato rozhledna v nadmořské výšce 890 m.

Byla postavena jako první kamenná rozhledna v Jeseníkách v roce 1898 k příležitosti padesáti let vlády císaře Františka Josefa.

Ovšem již v roce 1890 stála na vrcholu Biskupské kupy rozhledna v podobě dřevěné pyramidy. Ta ovšem během pěti let zchátrala a zřítila se. Největší zásluhu na stavbě 19 metrů vysoké kamenné rozhledny měl tehdejší sudetský turistický spolek MSSGV. V průběhu obou světových válek sloužila rozhledna jako pozorovatelna. V roce 1966 byl vstup na věž zakázán z důvodu instalace televizního převaděče. Rozhledna byla opět zpřístupněna v roce 1998. Z ochozu vyhlídkové věže jdou vidět všechny vrcholy jesenických hor včetně Pradědu. Západním směrem lze spatřit Králický Sněžník i Sněžku. Na východě pak Beskydy a za velmi dobré viditelnosti nejvyšší štíty Vysokých Tater. Rozlehlá pláň polské nížiny se pak otevírá severním směrem, kde lze pozorovat komíny druhé největší tepelné elektrárny v Polsku u Opole (65 km) a obrysy 100 km vzdáleného města Wroclaw.

Přístupové cesty: 1. pěšky od hlavního rozcestníku (před budovou muzea) v centru města po zelené přes kapli sv. Rocha a Mnichův kámen až na rozhlednu (4 km) 2. autem směr Jindřichov ve Slezku, vyjet na sedlo Petrovy boudy, odtud z parkoviště pěšky po zelené na rozhlednu (cca 2 km)

Informace pro turisty ZDE

Poštovní štola

Poštovní štola se nachází zhruba 6 km jižně od města Zlatých Hor, nedaleko podzemních prostorů Speleoterapie.

První zmínka o Poštovní štole pochází z roku 1513. Největšího rozvoje důlní činnosti na tomto díle bylo dosaženo ve druhé polovině 17. století, kdy se zde těžily kyzovité měděné rudy, později pak pyrit. V různých úrovních důlního díla jsou dobře zachovalé části ručně sekaných chodeb a komínů z nejstarších období, jakožto i původní vodotěžní zařízení ze dřeva. Nejpozoruhodnějším prvkem v podzemí je však modrá „alofánová“ výzdoba.

Informace pro turisty ZDE

Zlatokopecký skanzen

Replika vodou poháněných středověkých hornických mlýnů zhotovených podle dobových nákresů.

Původní středověký vodní náhon byl hlavně využíván k rozplavování svahu nad pravým břehem Olešnice, kde byly takto těženy zlatonosné sedimenty. Do těchto míst vede místní naučná stezka, která jednak označuje místo, kde „voda teče do kopce“, a jednak informuje o geologii lokality či zdejší přírodě.

Hornická osada
Jedná se o repliku dřevěného hornického srubu, který je prezentován venkovní a obytnou částí. Hornická osada byla ve středověku uzavřeným opevněným komplexem, kde se jednak zpracovávala vytěžená ruda a kde žili horníci běžným životem. K objektu neodmyslitelně patří zvonička. Ta symbolizuje „pivní zvonec,“ který zavedl pro zdejší horníky prostřednictvím nového horního práva v roce 1524 biskup Jakub ze Salzy. Na přístupové cestě k hornické osadě stojí dřevěná replika strážní věže, která je přístupná a slouží jako vyhlídka. V těsné blízkosti hornické osady se nachází závodiště se soutěžními klajmy. Tyto prostory jsou využívány při každoročních soutěžích v rýžování zlata o putovní pánev starosty města. Ve Zlatých Horách byla založena tradice rýžování zlata v roce 1993. Vrcholnou soutěží bylo mistrovství světa v této disciplíně v roce 2010.

Tavící pec
Funkční replika tavící pece je situována v jižní části zlatokopeckého skanzenu pod Zlatorudnými mlýny. Objekt tvoří dvě části. Venkovní krytá část je tavírna a ve vnitřní části se nachází pracovní síň s měchy a sklad. Měchy jsou vyrobeny z kůže a dřevěných prvků. Pomocí lidské síly vháněly tyto měchy vzduch do tavící pece. Skladové prostory sloužily většinou pro dřevěné uhlí, kterým se v peci topilo. Do tavící pece se právě od mlýnů převážela podrcená ruda, aby se tepelnou úpravou a pomocí chemických procesů oddělily anorganické látky od zlata.

Informace pro turisty ZDE

Další zajímavosti

Městské muzeum

V muzeu je možno shlédnout expozici týkající se historie regionu, nářadí a náčiní používané k dolování zlata a rudy, minerály, historii hornictví, ukázku moderní techniky ve štole. V muzeu také uvidíte mučírnu z dob čarodějnických procesů za nechvalně proslulého inkvizitora Jindřicha Bobliga z Edelstatu. Poslední prohlídka muzea je 30 min. před zavírací dobou.

Rejvíz a Naučná stezka na Mechovém jezírku

Rejvíz je mezi horskými obcemi nejkrásnější perlou jesenických hor. Leží uprostřed sametově zelených luk na náhorní rovině plné lesů, v nichž je mnoho jelení a srnčí zvěře, borůvek, brusinek a hub. Nadmořská výška blat se pohybuje od 731 do 804 m. n. m. Při turistickém chodníku z Rejvízu do Dolního Údolí bylo obnoveno odpočívadlo zvané “Hříbek”. Monumentální válečný pomník obětem 1. sv. války byl postaven v roce 1929. Penzion Rejvíz - vyřezávané židle.

Lurdská jeskyně na Rejvízu

Toto poutní místo na Starém Rejvízu bylo zbudováno v roce 1908. Slavnostní otevření proběhlo v roce 1909. Po vysídlení původního obyvatelstva poutní místo zaniklo. Bylo objeveno zpustlé v roce 2003 podle dobové fotografie. V roce 2006 byla Lurdská jeskyně obnovena.

Zlatohorská hornická naučná stezka

Prochází nejvýznamnějšími hornickými památkami, z nichž 10 bylo vyhlášeno za kulturní památky. Na jednotlivých zastaveních se seznámíte s příklady těžby sedimentů i primárních rud a jejich úpravou, od nejstarších dob až po novodobá díla. Naučnou stezku je možno absolvovat celou, nebo jen její dolní část. Celková délka: 11 - 16 km. Převýšení: 330 m - 545 m.

Zříceniny středověkých hradů

Historie těchto hradů sahá do 2. poloviny 13. století. Hranici opavského vévodství chránil nad Zlatými Horami mohutný hrad Edelštejn. Strážní hrádek nad Pokřivnou spolu s Leuchtenštejnem na úpatí Biskupské kupy zajišťovaly ochranu cesty, po které se přepravovaly náklady zlatonosné horniny ze Zlatých Hor do Opavy. Hrad Koberštejn nad Rejvízem střežil obchodní cestu z Olomouce do Nisy.

Poutní místo Panny Marie Pomocné

Svými kořeny sahá až do švédských dob. V roce 1973 byl kostel stržen a v roce 1995 bylo Poutní místo Panny Marie Pomocné opětovně vysvěceno. Každoročně se zde konají poutě, které jsou hojně navštěvovány. Jedna z největších je Pouť tří národů, která se koná vždy v září.

Speleoterapie

Prohlídka podzemní štoly, kde probíhá speleoterapie s průvodcem. Doporučujeme vzít si na prohlídku teplejší oblečení a vhodnou obuv. Teplota v prostorách speleoterapie je 7-8ºC a vlhkost 98%. Místo je dostupné autem, zhruba 7 km od Zlatých Hor.

Naučná stezka Údolí ztracených štol

Naučná stezka v okolí Zlatorudných mlýnů Vás informuje o původu a způsobu zpracování zlata a přivede Vás k místu, “kde voda teče do kopce”. Optický klam je na místě tak silný, že pozorovatel jen stěží pochopí umění dávných zlatokopů. Počet zastavení - 11, celková délka – 2 km.

Lyžařský areál Příčná

Nachází se v malebném prostředí Zlatohorské hornatiny, která je součástí Jeseníků. Samotný areál se nachází pod nejvyšší horou této pahorkatiny Příčnou (975 m. n. m.). Po dokončení druhé etapy bude patřit areál k největším na Moravě. Délka sjezdovky je bezmála 1 200 m. Sedačky mají držáky pro přepravu horských kol. Lanovka je v provozu celoročně. Přepravní kapacita činí 2 400 osob za hodinu